7 november 2015

Begroting raad 5 nov.2015.

toespraak Annelies Lichtenberg

Geachte mevrouw de burgemeester

In dit eerste volle jaar van het college-akkoord, hebben we met deze raad een bijzondere bestuurlijke periode achter de rug: het overlijden van burgemeester Aalderink, een interim periode met burgemeester Huijbregts en de komst van burgemeester Besselink. We zijn sterk gericht geweest op de zaken die wij als gemeenteraad in Bronckhorst samen goed vinden voor onze gemeente.

Ik wil het met u over de belangrijke items hebben die het komend jaar de agenda zullen bepalen.

 

Zorg

Dit is ook het jaar dat de gemeente nieuwe en belangrijke taken kreeg op het gebied van zorg, jeugdzorg en participatie. Er is meer aandacht voor mantelzorgers gekomen, en hulpmiddelen worden goed hergebruikt. De uitbetalingen van PGB liep niet goed. Onze gemeente heeft haar verantwoordelijkheid genomen en is financieel bijgesprongen daar waar dat nodig was.

De PvdA verzet zich tegen allerlei veelgehoorde en populaire berichten als zou de hele zorg slecht georganiseerd zijn. Er moeten echter verantwoordde keuzen gemaakt worden, zodat de zorg betaalbaar blijft, zeker in de gebieden met krimp en vergrijzing. Het gaat – in grote lijnen- goed in de zorg! In dit land wordt er niet minder, maar meer geld aan de zorg uitgegeven.

Eén van die keuzen is vermindering van budget voor huishoudelijke hulp. Dat geeft veel discussie en dat is logisch. De gemeente Bronckhorst heeft, anders dan veel andere gemeentes, er wél voor gekozen om de huishoudelijke hulp te blijven aanbieden. Dat er een appél gedaan wordt op mantelzorgers en als het kan- op het inkomen van de bewoners vinden, wij als PvdA logisch. En het is logisch dat wanneer mensen in de knel komen, onze gemeente mee helpt aan het oplossen daarvan. Wij stimuleren dat mensen aan de bel trekken, als dat niet naar tevredenheid is. En we blijven mensen opzoeken die helemaal aan geen enkele bel trekken, de zorgmijders.

Wat ons betreft is het onvoldoende om met elkaar te beseffen dat die bezuinigingen pijn gaan doen. Ook in de komende jaren zijn er nog veranderingen in de zorg nodig, wil het betaalbaar blijven. Hiervoor zijn al veel projecten in gang gezet. Wij moeten alles in het werk stellen om alternatieve werkwijzen, slimme samenwerkingsvormen en synergievoordelen in te gaan zetten. Juist ook door samenhang tussen de beleidsterreinen aan te brengen. We verwachten van het college duidelijke acties op dit terrein.

Wij willen voor de perspectiefnota van 2016 duidelijkheid over krijgen over de resterende knelpunten. Het college de raad steeds moeten informeren waar het knelt.

Werk

Op het terrein van werk zien we dat het aantal werklozen nog steeds wat hoger ligt dan het landelijk gemiddelde, een zeer ongewenste zaak. En we weten ook dat er een tekort is aan technisch personeel. Zijn er acties te verwachten, geacht college, om op achterhoekse schaal deze twee zaken, werklozen én vacatures, te koppelen? Zo kan de economie én de werkgelegenheid worden gestimuleerd. En, eer moet effectief ingezet worden op omscholing van onze oudere werkzoekenden.

Ten aanzien van de inrichting van het nieuw beschut werken is onze gemeente zeer actief en neemt ook zelf een aandeel in het organiseren van het beschut werk. Wij zijn als PvdA daar zeer gelukkig mee. Aangezien het een kwetsbare groep betreft, worden wij in ook 2016 op de hoogte gehouden worden van de ervaringen en resultaten.

 

Statushouders

Gelet op de problematiek van de ‘sporthalhoppers’, vluchtelingen die iedere drie dagen verplaatst worden binnen Nederland, willen we als gemeente ook echt werk maken van mogelijkheden om statushouders op te vangen. We hebben als raad met een zeer ruime meerderheid een motie aangenomen. Dat doen we niet voor de bühne zijn, maar we gaan deze mensen echt een helpende hand aanbieden. Onze gemeente is mooi, ruim en ambitieus; wij hebben deze mensen zeker wat te bieden.

Vervoer

Voor de vitale gemeente moet er goed en betaalbaar vervoer zijn voor alle inwoners. De kadernotitie basismobiliteit hebben we onlangs behandeld. Er is nog veel werk te doen voordat er in 2017 door de achterhoekse gemeenten de basismobiliteit goed is vormgegeven.

Samen met de raden uit de andere achterhoekse gemeentes moet en wil de gemeenteraad van Bronckhorst, een stevige controlerende rol spelen bij dit spiksplinternieuwe maar zeer belangrijke dossier. Wij willen van het college een planning krijgen waarbij voor de raad duidelijk is hoe en wanneer de evaluaties met de raad gaan plaatsvinden.

Wonen

Meer oudere inwoners willen zo lang mogelijk op zichzelf wonen. Dat vraagt van ouder wordende Bronkhorstenaren dat ze tijdig nadenken over hoe ze in de toekomst willen gaan wonen en welke aanpassingen in huis daarvoor nodig zijn. De vraag die de gemeente samen met de verhuurder moet beantwoorden is of er voldoende woningen levensloopbestendig gemaakt kunnen worden. Het college zal daar, is onze oproep, ook het komend jaar voorlichting over blijven organiseren en proactief initiatieven moeten nemen. Mensen die aanzienlijk meer zorg nodig hebben zullen in de buurt van de voorzieningen willen wonen. Gaat daar in de nog te bouwen woningen rekening mee worden gehouden?

Ruimtelijke ordening

In de ruimtelijke ordening staan veel veranderingen op stapel. Van vereenvoudiging van de regelgeving is iedereen voorstander. Het is daarbij wel de vraag of dat altijd een maatschappelijk gewenste resultaat oplevert. De rol van de politiek is om afwegingen te maken van alle belangen. Een voorbeeld: in de afgelopen weken hebben we het vertrek van een agrarisch bedrijf in kwetsbaar landschap op het Hackfort goedgekeurd. Nu zijn er in ongeveer hetzelfde gebied plannen voor een grootschalig nieuwe agrarisch bedrijf. Wij willen als raad een rol hebben bij besluiten hierover. Het gaat om een maatschappelijk gevoelig dossier met veel actoren en veel belangen. Laten we een open discussie voeren over de regels en wetten maar ook over wat goed is voor Bronckhorst.

 

Verbindend werken

We spreken regelmatig bewoners die geen vertrouwen hebben in de politiek, die zich niet betrokken voelen bij de samenleving en daar ook niet meer aan meedoen. Dat is verontrustend. We moeten als lokale overheid aandacht schenken aan betere interactie met onze inwoners: Meer verbindend werken, meer vormen van burgerparticipatie.

Hoe kunnen we zorgen dat er meer mensen meedoen? We hebben veel verenigingen, vol met betrokken burgers. Door de bezuinigingen en de terugtrekkende overheid moeten we er alert op zijn dat we hier geen betrokkenheid verliezen.

Naast discussies over de veranderende rol van de raad, het gemeentebestuur en de medewerkers van de gemeente, willen we in 2016 op het thema ‘burgerparticipatie en verbindend werken’ acties zien en resultaten zien.

Nu volgt er nog een reactie op de beschouwingen van andere partijen:

CDA: goede financiële positie gemeente en we daardoor ook op korte termijn acties in het fysieke domein kunnen doen. Als PvdA zijn we in deze wat behoudender: er zit nog een forse rijkskorting op het sociaal domein aan te komen, we willen eerst meer zicht hebben op de mogelijkheden die er zijn door innovaties tot vermindering van kosten te komen. Daarom hebben we samen met het CDA deze moties opgesteld en willen we verdere keuzen maken bij de perspectiefnota in 2016.

GBB . Het uitbesteden van heffen en innen van belasting kost 200.000 minder dan zelf doen. Volgens GBB zou dat moeten leiden tot vermindering van de OZB. Maar de OZB is geen kostendekkende heffing, maar een algemeen dekkingsmiddel. Dat is wezenlijk anders dan de afvalstoffenheffing die alleen gebruikt mag worden voor afvalzaken en daarvoor ook kostendekkend moet zijn.

Volgens de VVD is Bronckhorst de duurste gemeente van de Achterhoek en de doelen te vrijblijvend zijn geformuleerd. Als we al tot de duurste gemeenten in de Achterhoek behoren, zit dat niet in de tariefstelling van de OZB, maar in de redelijk hoge WOZ waarde van de huizen in vergelijking met andere gemeenten. Daarnaast hebben we een groot buitengebied, en bijvoorbeeld dus hogere kosten voor riolering en afvalinzameling. De OZB op niet woningen zit op een redelijk percentage van 60 procent van het Gelders gemiddelde en nergens is de hoogte van de OZB woningen en niet woningen gelijk. Wie zat trouwens de afgelopen vier jaar in het college?

D66 geeft het ambitieuze streven van energieneutraliteit aan. Zij geven aan welke activiteiten er in het kader van duurzaamheid worden ondernomen. Daar zijn wij het zeer mee eens.

GroenLinks is van mening dat ouders die een school willen openhouden eerder tegenwerking van het college ouders ondervinden. Wij zijn het niet eens met die suggestie. Wij zijn van mening dat het college zich juist heeft ingezet om de partijen tot elkaar te laten komen. Verbindend werken betekent niet dat iedereen krijgt waar om wordt gevraagd.