Door Annelies Lichtenberg op 8 november 2014

Begrotingsbehandeling kritische woorden PvdA leider

Op 6 november werd in de raad de begroting 2015 voor Bronckhorst behandeld. Wij geven hier de volledige tekst van de kritische beschouwing van onze fractie-voorzitter:

Collega’s,

Hoe lastig het op dit moment ook is, de PvdA-fractie is van mening dat de decentralisaties in het sociale domein kunnen leiden tot betere dienstverlening aan onze inwoners en dat ook wij als gemeenteraad daar een bijdrage aan kunnen leveren.

Wij zien echter voor de komende tijd wel een aantal aandachtspunten:

Er gaat nu teveel geld op aan intakes, allerlei indiceringen, administratie en bureaucratie. In de meeste gevallen hebben de werkers, de professionals dit niet verzonnen. Veel regels en werkzaamheden komen voort uit de behoefte om incidenten te voorkomen, de kwaliteit te borgen en de budgetten te beheersen. Op zich is dit goed, maar als dat leidend wordt, gaat dat ten koste van de directe ondersteuning.

De politiek is zelf ook verantwoordelijk. Incidenten leiden al snel tot vragen aan de politiek: wat gaat de politiek doen om dit in de toekomst te voorkomen. Er worden maatregelen genomen en nieuwe regels ontstaan.

Als we het de komende jaren anders willen laten worden, pleiten wij het inzetten op ruimte voor en vertrouwen in de professionals. We moeten als raad niet alles dichtspijkeren, ons ervan bewust zijn dat wanneer we cijfers vragen die nog niet worden gemaakt, dat ook weer extra menskracht vraagt en als we om extra kwaliteitseisen vragen, dat ook weer veel extra papier oplevert.

Wij vragen het college om ruimte en vertrouwen aan de professional te geven en te kijken hoe we de regel- en proceduredruk kunnen verminderen.

Het vangnet voor de meest kwetsbaren hebben we op schrift met elkaar wel voor elkaar. We weten allemaal dat de praktijk soms weerbarstiger kan zijn. Wij vragen het college ingeval van nood, ook als de regels in de weg staan, de professionals te laten handelen.

Wij zien voor de sociale teams een spilfunctie in het sociale domein. Ze hebben een grote hoeveelheid taken en wij gaan in ieder geval volgen hoe hen dat bevalt. Kritisch punt wat ons betreft is dat de sociale teams ook weer extra organisatiekosten met zich mee brengt. Ook dat gaat ten koste van de directe zorg. Wij vragen het college erop toe te zien dat deze organisatiekosten niet verder oplopen. Wij willen dat er op termijn een groter deel van het budget naar daadwerkelijke zorg gaat.

Het begrip zelfredzaamheid en burgers in hun kracht zetten, valt heel vaak. Toch is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wij hopen dat er wordt geïnvesteerd in de professionals zodat zij weten welke vaardigheden ze in moeten zetten om mensen hun kracht te laten vinden, zodat ze zelfredzamer worden.

Tenslotte de verdringing van de echte banen. In tijden van bezuinigingen is het verleidelijk zoveel mogelijk werk te laten verrichten door vrijwilligers.Wees kritisch en laat u niet te veel verleiden. Dat is slecht voor de werkgelegenheid.

Dat is meteen het bruggetje naar onze tweede sheet: Werk.

Eind september was het aantal ww-uitkeringen in de Achterhoek 6%. Dit is 0,7% hoger dan het landelijk gemiddelde. We weten ook dat 53% ouder is dan 50+. Voor die groep is het lastig weer werk te vinden.

Wij roepen het college op de regionale samenwerking op het gebied van arbeidsmarktbeleid te versterken om zo gezamenlijk de werkgelegenheid in de Achterhoek te versterken. Wanneer is het regionale Werkbedrijf in de Achterhoek ingericht? Wij willen nu graag een datum want 1 januari komt snel dichterbij.

Biedt gezamenlijk mogelijkheden voor innovatief omscholen. Onlangs hoorde ik het verhaal van een bouwvakker in de omgeving van Apeldoorn die in acht weken intensief scholen was omgeschoold tot metaalbewerker en ook al was begonnen aan werk. Gaat dit in de Achterhoek ook gebeuren?

Niet gerust zijn wij over de groep arbeidsgehandicapten die straks onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid valt. In de toekomst zullen nieuwe mensen in die groep echt werk moeten hebben, willen ze ook een inkomen hebben. Als er een gezinsinkomen is, komt deze groep niet in aanmerking voor een uitkering. Dus: alle hens aan dek voor werk voor deze groep.

Wij vragen het college om in contact met lokale werkgevers te stimuleren mensen met een beperking aan te nemen.

Over amper 5 jaar is 1 op de 2 nederlanders ouder dan 50 jaar. Bij ons in Bronckhorst gaat die vergrijzing nog sneller en leidt al tot krimp. Wij zijn er van overtuigd dat dit gevolgen heeft voor de voorzieningen in onze gemeente. De behoeftes kunnen veranderen en sommige voorzieningen worden wellicht te kostbaar.

Wij vragen het college vroegtijdig te starten met gesprekken en discussies vooral ook met onze inwoners over mogelijke vermindering van voorzieningen.

Inwoners hebben ook ideeën daarover of willen zij zaken oppakken.

Zorg ook dat zij actief betrokken raken bij keuzes die gemaakt moeten worden, in een vroeg stadium.

Wij zijn er van overtuigd dat de vergrijzing, maar ook de economische situatie gevolgen heeft voor de woonbehoeften van onze inwoners en uiteindelijk ook voor onze woonvisie. Beperking van nieuwbouw moet gepaard gaan met creatieve en wellicht experimentele oplossingen in de bestaande woningen.

Discussies daarover gaan we voeren aan de hand van de kernenfoto’s. Wij willen toch ook de rol van de woningbouwcoöperaties niet uitvlakken. De indruk bestaat dat ze weinig kunnen omdat ze geld landelijk moeten afdragen.

Wat ons betreft kan dat toch geen reden zijn om dan niet met mogelijke oplossingen te komen. Veel inwoners en bedrijven moeten het met minder geld doen. Dat is toch geen reden om niet creatief te zijn.

Wij vragen het college om in het kader van de kernenfoto’s-discussie de wooncoöperaties uit te nodigen met voorstellen te komen.

Tot slot de begroting. Veel is beleid uit de vorige raadsperiode. Een financiële vertaling van het huidige collegeprogramma moet nog komen. Financieel is er geen ruimte, verschuiving is wellicht een optie. Het is jammer dat het er nog niet is.

Wij vragen het college om een datum voor de financiële vertaling van het college-programma.

Annelies Lichtenberg

Annelies Lichtenberg

Ik ben 52 jaar geleden geboren op een boerderij in Vorden en opgegroeid in een politiek en maatschappelijk bewust gezin. Sociaal, rechtvaardig, betrokken en solidair zijn voor mij kernwoorden. Vanaf mijn 18de heb ik altijd PvdA gestemd. Voor mijn studie en werk heb ik in Nijmegen en Utrecht gewoond, ruim zeventien jaar geleden ben ik

Meer over Annelies Lichtenberg