17 oktober 2015

Motie over vluchtelingen

Vluchtelingen staan volop in de aandacht.

Bronckhorst moet zijn bijdrage leveren.

De PvdA fractie Bronckhorst heeft in oktober het initiatief genomen om met een motie het college aan te zetten tot een positieve bijdrage.

De VVD schoof aan. Zij willen dat er een goed en langdurig beleid komt.

Het CDA legde het accent op een betere doorstroming vanuit de AZC’s.

Groen Links en D’66 ondersteunden ook de motie.

We zijn blij met zo’n breed gesteunde motie.

Overigens, Gemeente Belangen Bronckhorst weigerde de motie te ondertekenen

 

Motie: Tijdelijke opvang asielzoekers Bronckhorst

 

De gemeenteraad van Bronckhorst in vergadering bijeen op 24 september 2015

overwegende dat:

 

– Er, nu en in de komende jaren, steeds meer mensen vanwege oorlog of politieke vervolging hun eigen land ontvluchten en in Europa en in ook Nederland een veilig heenkomen zoeken;

– Gemeenten hun maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid moeten nemen en een aandeel moeten leveren aan de opvang van deze vluchtelingen

– Dat deze groep veiligheid, huisvesting en zo nodig scholing en begeleiding naar werk geboden moet worden.

– Dat deze opvang de hele gemeenschap zal raken, en extra inspanning zal vragen van de inwoners, gemeentebestuur, politie, scholen, welzijns- en zorginstellingen, bedrijven, cultuur- en sportverenigingen en ook roept om vrijwilligers.

– Er momenteel in Nederland onvoldoende opvang is voor deze mensen waardoor de minister een dringende oproep heeft gedaan aan gemeentes om een bijdrage te leveren aan de opvang en huisvesting van deze groep o.a. door het versneld bemiddelen van statushouders naar woonruimte om zo ruimte te krijgen in de de AZC’s.

– Dat een deel van deze groep langdurig of permanent in Nederland en ook in Bronckhorst zal blijven.

– Dat de instroom van vluchtelingen onzekerheid en gevoelens van onveiligheid kan geven bij de inwoners van Bronckhorst en dat de inwoners recht hebben om optimaal op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en dat de gemeente hun zorgen serieus neemt.

– Dat de opvang noopt tot een gecoördineerde aanpak met zo min mogelijk ad-hoc oplossingen

 

Draagt het college op

– Om op korte termijn een inventarisatie te maken van onroerend-goed-objecten die geschikt zijn voor de opvang van statushouders.

– Een plan van aanpak te maken om deze groep snel te integreren, waarbij afstemming plaatsvindt met maatschappelijke partijen als kerken, verenigingen, welzijnsorganisatie, werkgevers en bewonersorganisaties.

– Hierover bijtijds, transparant, duidelijk en voldoende te communiceren met de inwoners van de gemeente Bronckhorst, in het bijzonder met de inwoners in de directe omgeving van de plaats waar deze mensen worden gehuisvest.

– Na verzoeken van het COA medewerking te verlenen aan het vinden van mogelijkheden voor acute en tijdelijke noodopvang.

– Om samen met de gemeenteraad een positieve beleidsvisie met beleidsvoornemens te ontwikkelen voor de langere termijn, en daarbij mee te nemen de kansen op het gebied van werk, scholing, financiën, demografie en economie. Dit samen met alle stakeholders, inclusief de inwoners van de gemeente.

Luuk Preijde / Fractie PvdA /

Fracties D’66 / Groen Links / VVD / CDA