6 november 2016

Nieuws uit de fractie

door Johanna Bergervoet op 6 november 2016.

De begroting is vast gesteld voor het jaar 2017.

Annelies Lichtenberg (fractieleider PvdA) had haar beschouwingen opgebouwd rond drie thema’s:

Zorg dichtbij, Landschappelijke kwaliteit en Duurzame ontwikkeling.

Items waren o.a. bestrijding armoede, sociaal werkgeverschap, megastallen en woningbouw.

We hebben samen met CDA en D’66 twee moties ingediend. De eerste was een opdracht aan het college om met een plan van aanpak te komen voor de aanpak van kinderarmoede. Die motie is door de hele raad gesteund met uitzondering van GBB.

De andere motie ging over het geld dat over was gebleven op verschillende posten, o.a. subsidies aan verenigingen. De opdracht is dat het college gaat kijken hoe beschikbare gelden beter bij de doelen terecht komen. Ook deze motie is bijna raadsbreed ondersteund. Weer ging GBB niet mee. In beide gevallen vond men de motie overbodig..

Er is (veel te) lang gesproken hoe je kunt voorkomen dat er bij de bevolking het beeld ontstaat dat er veel geld over is in het Sociale Domein ( = zorg, participatie, jeugdzorg en wmo).

Met andere woorden dat de gemeente bezuinigt op bv hulp bij het huishouden en tegelijkertijd bakken geld over houdt. Op dit moment is alle geld dat de gemeente krijgt van de rijksoverheid beschikbaar voor het Sociale Domein. En dat blijft ook zo! We houden nu over, maar daarmee kunnen we de gaten opvullen tot 2019.

In 2019 moeten onze uitgaven passen bij de rijksbijdragen en dat is niet makkelijk. Nog veel te doen!!!!!!!!!!!!!!!!

Een ander hot item was de krimp.

We hebben in regio verband afgesproken dat de aantallen nieuwe woningen beperkt moeten worden.

Ook is die visie omgezet naar een plaatselijke woonagenda.

Voor Bronckhorst mochten er tot 2025 maar 385 woningen bij komen en dat zijn niet alleen nieuwbouw woningen! GBB roept steeds dat de gemeente mensen wegjaagt. Woningsplitsing in het buitengebied moet makkelijk kunnen. Wat betekent nu een huisnummertje? Natuurlijk willen wij graag aan de wens van inwoners voldoen als dat kan. Maar een echte splitsing van een woning betekent weer een woning erbij. En dat betekent weer een woning minder beschikbaar voor de kernen om voorzieningen overeind te houden…………Op de vraag van Annelies L. of er een plafond aanzat v.w.b. aantal splitsingen kwam geen antwoord. Het komende jaar willen we in gesprek met jongeren om hun wensen en mogelijkheden te bespreken.

 

Een DILEMMA uit ons raadswerk:

De rechter heeft uitspraak gedaan bij de mega kippenschuur van de heer Tieltjes in de Halle-Heide.

Een overweging van de rechter is: de woning dichtbij heeft een agrarische bestemming, maar het feitelijk gebruik was ten tijde van de vergunningverlening burgerwoning en dat telt!

Wat moet je nu? We zijn ook niet blij met mega schuren. We begrijpen de buurt. Maar dit bedrijf is verplaatst met provinciale subsidie naar een destijds nog zo genoemd Landbouw Ontwikkelings Gebied. Dit LOG gebeuren bestaat niet meer, maar moet je de procedure niet netjes afwikkelen?

En wat als bij vele andere agrarische bedrijven in het buitengebied het feitelijke gebruik ineens gaat tellen en niet de bestemming? Moet je nu als gemeente wel of niet in beroep gaan??

Wie het weet mag het zeggen……….