Door Webredacteur op 13 november 2014

Veel geld voor nieuwbouw brandweerkazerne en gemeentewerf

De raad nam in haar vergadering donderdag 30 oktober een besluit waarmee nogal wat geld gemoeid was (zie bericht ‘Uit de fractie’ van 2 november op de nieuwspagina). De fractie verantwoordt hieronder, mede naar aanleiding van vragen, haar (moeilijke) keuze.

Nieuwbouw kazerne en gemeentewerf: het tijdstip voor dit onderwerp is altijd verkeerd. In 2012 was het helemaal verkeerd, dit jaar is het verkeerd en de komende jaren ook. Wij worstelen ook met dit onderwerp maar we kunnen een beslissing niet nog 10 jaar vooruit schuiven.

De situatie: In elk van de vier grote kernen in de gemeente, Hengelo, Zelhem, Vorden, Steenderen, is een brandweerkazerne. Die in Hengelo is 50 jaar oud, voldoet niet meer aan de eisen van vandaag en staat bovendien in een woonwijk. Op twee plaatsen, Hengelo en Zelhem, is nog een werkplek voor de buitendienst (gemeentewerf). Twee jaar geleden heeft het college van burgemeester en wethouders het plan ontwikkeld een nieuwe brandweerkazerne te bouwen op het nieuwe industrieterrein in Hengelo, die zou moeten worden gecombineerd met één nieuwe gemeentewerf: totale kosten € 6 miljoen. De fractie was toen sterk tegen het plan: geen hoge uitgaven in en tegelijk de zwembaden en sportaccommodaties afstoten. Ook het panel bronckhorstreageert.nl bleek in grote meerderheid negatief.

Maar we moeten nu als raad eens een beslissing durven nemen, ja of nee, en die niet meer uitstellen (In het coalitie-akkoord is afgesproken dat dit jaar een besluit genomen wordt!). We hebben een openbare presentatie gehad in de commissie, veel varianten zijn voorbij gekomen. In Zelhem mag de personele huisvesting na juli 2016 niet meer, omdat die dan in strijd is met eigen regels. Dus daar moet wat gebeuren. De kazerne in Hengelo is ongeveer 60 jaar oud en voldoet o.a. niet meer aan de arbo-regels.

De motivatie voor nieuwbouw van een brandweerkazerne is goed uit te leggen. De veiligheidsregio heeft besloten dat de post Hengelo behouden blijft en dat kan ook nauwelijks anders gezien het verzorgingsgebied. Wel komen er daar misschien minder voertuigen, maar dat zal duidelijk worden voordat de architect gaat tekenen. We vragen veel van de vrijwillige brandweermensen, ja ook vrouwen zijn welkom, en dan is een kazerne die voldoet aan arbo eisen toch niet teveel gevraagd. Geen luxe speeltjes, maar efficiënt ingedeeld en met oefenruimte bij de kazerne. Dat het aantal inwoners in de gemeente Bronckhorst terug loopt heeft hier geen invloed op.

Een nieuwe werf is moeilijker aan de bevolking uit te leggen. Waarom verbouw je de locatie Hengelo en Zelhem niet? Dat moet toch goedkoper zijn. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Er moet dan veel verspijkerd worden en besparingen in personeel en efficiency zijn dan veel minder. Ook zijn er dan geen voordelen te behalen uit het delen van zaken zoals kantine, parkeerplaats, sanitair en een vloeistofdichte vloer.. En de locatie Hengelo, waar serieuze belangstelling voor is, kan dan niet verkocht worden.

Destijds bij de locatiekeuze voor het nieuwe gemeentehuis van Bronckhorst was de keus snel en unaniem door de raad gemaakt: in Hengelo en goed bereikbaar. Bestuur op een andere locatie (in het oude gemeentehuis van Hengelo) dan de medewerkers (op het gemeentekantoor) bleek al snel niet te werken

Dus ook hier keuze voor 1 centraal gelegen werf, gecombineerd met kazerne maken?

Tot zover onze eigen PvdA afweging

Maar dan ligt er het amendement van de VVD fractie. We zijn blij met hun constructieve benadering. Alleen heel jammer dat zo’n belangrijk stuk pas twee dagen voor de raadsvergadering bekend werd gemaakt. We hebben er heel serieus naar gekeken. Een belangrijk argument delen we: In financieel moeilijke tijden, zeker ook voor onze inwoners, moet je niet onnodig geld uitgeven. Ook een nieuwe brandweerkazerne en een centrale werf zijn VVD keuzes die wij ook maken.

Maar de VVD beweert dat het amendement op jaarbasis zo’n 50.000 euro goedkoper is. We zijn benieuwd naar de toelichting.

 De raadsvergadering:

Een aantal vragen aan de VVD:

  • voor een zorgvuldige opzet en om twee varianten te kunnen vergelijken moet je werken met een duidelijk programma van eisen : is dat hier ook gebeurd?
  • het personeelsgebouw: kaal gebouw, bedrag per vierkante meter, hoe zit het met bv vloeistofdichte vloer, inrichting, automatisering enz.?
  • sloop, bouwrijp maken, tijdelijke huisvesting, afvalinzameling, beveiliging terrein?

De VVD geeft bij monde van raadslid Wisselink aan dat in de door hem opgevoerde bedragen ruimte zit om al deze punten te realiseren…

De VVD kiest ook voor nieuwbouw kazerne op industrie terrein en ook voor 1 werf, maar dan in Zelhem.

Dan komt Gemeente Belangen Bronckhorst in de tweede termijn van de raadsvergadering met een amendement: gevraagd wordt een discussie over de toekomst van de brandweer en een kerntakendiscussie over de buitendienst, bv privatisering. De fractievoorzitter geeft aan dat men dit amendement pas vanavond heeft kunnen maken ????? NB Dit agendapunt stond al lang vast en heeft ook op de agenda van de commissie van oktober gestaan! Dus hoe serieus neemt men de overige raadsleden??

Wij blijven vast houden aan onze eigen afwegingen en gaan ervan uit dat het college, mèt het amendement van de VVD in gedachten, een doelmatige en zuinige uitwerking kiest. Het voorstel van de VVD is zo globaal en er zitten zoveel zaken niet in: dat kan niet kloppen. Of het programma van eisen is niet hetzelfde. Wat betreft het amendement van GBB: hoe serieus is dit als je het tijdens de vergadering nog moet bedenken?

Uiteindelijk: Het voorstel wordt aanvaard met de coalitiepartijen voor en VVD, GBB en GL tegen.

Wat zijn de financiële gevolgen van het raadsbesluit?

  1. De raad stelt een krediet beschikbaar van maximaal € 6,3 miljoen
  2. Dekking van de kapitaalslasten (rente en afschrijving) jaarlijks € 471 000, als volgt:
  • Krimp formatie team Uitvoering € 195 000
  • Bedrijfsvoering € 258 000
  • Verkoop locatie Hengelo brengt jaarlijks € 18 000 op.

Dus: geen extra belastingverhoging.

We realiseren ons terdege dat je geld maar één keer kunt uitgeven. De besparingen in de bedrijfsvoering had je anders nog kunnen inzetten voor nieuw beleid, de middelen die vrij komen door krimp van de formatie niet: die zijn gekoppeld aan het hebben van maar één centrale werf.

Let wel: Een krediet beschikbaar stellen wil niet zeggen dat dit bedrag ook uitgegeven wordt. Wanneer er bv. minder brandweerauto’s gestald worden in Hengelo, dan wordt de benodigde ruimte aangepast.