22 mei 2017

Voor ons ligt ter vaststelling het bestemmingsplan buitengebied Bronckhorst.

Een groot plan, maar dat kan ook niet anders met een heel groot buitengebied. Het plan omvat ruim 5000 adressen, in dat licht zijn zo’n 200 opmerkingen vanuit bedrijven en inwoners misschien niet eens zoveel. Er is hard gewerkt en natuurlijk is niet alles kloppend. We hebben elkaar door het uitstellen van de behandeling in de raad extra tijd gegeven om alle informatie goed te verwerken.

De landbouw en veeteelt is een grote speler in dit bestemmingsplan en in onze gemeente.

Voor de landbouw zijn de ontwikkelingsmogelijkheden beperkt. De grenzen van de groei zijn bereikt.   Bij het bestemmingsplan hoort een lijst met Natuurbeschermingswet vergunningen die afgegeven zijn door de provincie. Die lijst heeft misschien nog onjuistheden. Die kunnen in een regulier veegplan hersteld worden, maar hoe benadert het college de belanghebbenden? Hier is zorgvuldigheid geboden.

Graag hierop een reactie van de wethouder.

 

Vanuit de groep loonwerkers en grondverzetbedrijven ,vaak met verschillende activiteiten in hun werk, kwamen veel opmerkingen over o.a te weinig opslagruimte en te kleine bestemmingsvlakken. Ook het feit dat, volgens hen, hun activiteiten niet correct werden benoemd was een punt.

Het college gaf aan dat er regionaal gewerkt wordt aan een beleidslijn voor deze sector. Het feit dat een activiteit al jaren wordt uitgevoerd is op zich niet voldoende onderbouwing om tegemoet te komen aan de wensen.

Daarom vinden wij het ook niet consequent als er een enkel bedrijf door de raad uitgehaald wordt zonder verdere onderbouwing en daar de beschrijving uitgebreid wordt.

De provincie kijkt ook kritisch mee naar deze sector immers er is een overschot aan bedrijventerreinen in de regio.

We denken dat het goed is dat er met deze mensen op kortetermijn gesproken gaat worden, Voor de werkgelegenheid en economische activiteit in ons buitengebied zijn deze bedrijven zeker ook van groot belang. Je mag deze , vaak familiebedrijven, niet te lang in onzekerheid laten. Hoe gaat het college dit oppakken?

Veel mensen die een zienswijze hebben ingediend met het verzoek om vergroting van hun bouwvlak blijken achteraf ook toe te kunnen met een vormverandering. Het college heeft toegezegd die mensen allemaal schriftelijk uit te nodigen na de vaststelling van dit plan om alsnog een voorstel te doen voor vormverandering. Het college heeft een wijzigingsbevoegdheid om dit te regelen op kosten van de gemeente.

 

Natuurmonumenten en de GMF noemen een aantal punten. Sommige daarvan moeten zeker aan de orde komen in de discussie over de omgevingsvisie die de komende jaren gemaakt moet worden zoals wel of geen groeimogelijkheden voor bedrijven, spuitvrije zones en aandacht voor het behoud van landschapselementen. Ook hopen we dat er binnen afzienbare tijd duidelijke GGD adviezen liggen over de Q koorts en fijnstof, vertaald in landelijke regelgeving. Wordt daar in regionaal overleg al aandacht aan besteed?

Wat betreft de recreatiesector het volgende : we vinden het een goede zaak dat het college niet op voorhand uitbreiding van huisjes toe staat. Ook het bouwen van fietsenstallingen bij trekkershutten lijkt ons niet nodig , dat kan prima bij de centrale voorzieningen op een kampeerterrein geregeld worden.

Het college heeft tijdens de mondelinge inspraak de raad gevraagd vier amendementen in te dienen om het plan te corrigeren. Misschien raar, maar wel praktisch. Dit zijn duidelijke, transparante kwesties. We kunnen die amendementen steunen.

Een aantal knelpunten, zoals bv het crossbaantje van de VAMC, de Betteld en het evenemententerrein aan de Halseweg, zijn uit het plan gelaten, wij vinden dat terecht. Dese onderwerpen komen apart via de commissie naar de raad.

Twee onderwerpen die veel stof doen opwaaien staan er wel in, de plannen aan de Polweg 6 in Wichmond en het pluimveebedrijf aan de Landeweertweg in Halle –Heide.

Polweg 6: Er is nadrukkelijk gezocht naar een mogelijkheid om ongewenste groei te voorkomen. Wat nu voorligt, een bedrijf met 388 koeien past binnen het gebied. We hebben samen met D’66 geprobeerd de regels wat aan te scherpen in dit specifieke gebied, vandaar het amendement. Op grote schaal embryo’s spoelen is niet mogelijk, want intensieve veehouderij is niet meer mogelijk als voorliggend plan wordt vastgesteld. Is de wethouder het met ons eens dat verdere uitbreiding getoetst moet worden aan de beleidsregels rond het Nationaal Landschap( die overigens nog vastgesteld moeten worden.)

Het pluimveebedrijf aan de Landeweerdweg in de Halle Heide zorgt voor veel gedoe. Er ligt een uitspraak van de rechter waarin de vergunning wordt vernietigd. Maar de gemeente is in beroep gegaan. Wij zijn niet voor de familie Tieltjes, maar de gemeente heeft wel verwachtingen bij deze familie gewekt.

Helaas zoekt de eigenaar ook de grenzen van fatsoenlijk met de buren omgaan op en dat verziekt de menselijke verhouding in de buurt helemaal, los van de discussie over het bedrijf.

De procedure loopt en nu kunnen we kiezen, of we passen in of we laten het hele bedrijf er uit. Voor: er ligt een onderbouwd plan waar de gemeente een vergunning op heeft verleend. Juridisch en qua verwachtingen is het dus het meest zorgvuldig om het plan wel op te nemen. Tegen: als we het eruit laten moet ook de ruimtelijke afweging opnieuw gemaakt worden als de Rvs de vergunning vernietigt. (We kiezen uiteindelijk voor de meest zorgvuldige opstelling en laten het bedrijf in het bestemmingsplan)

Dan resten nog een aantal persoonlijke en emotionele onderwerpen, zoals bv de zomerweg 39.

We willen daar niet in detail op ingaan, maar we vertrouwen er op dat het college binnen de kaders in alle redelijkheid met de mensen naar een oplossing zoekt.

Dit soort plannen maken gaat niet zonder emoties, de belangen voor mensen zijn erg groot.Daar zijn we ons zeker van bewust. Maar er moeten ook knopen doorgehakt worden en daar is de raad voor. We realiseren ons heel goed dat met de vaststelling van dit plan het werk nog niet klaar is. Het college heeft nog veel werk te doen, maar een grote aanzet om te komen tot een up to date totaal plan is gemaakt.

Mensen kunnen vergadering altijd terug kijken op site van de gemeente Bronckhorst