Zorg en welzijn

Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We kunnen van elkaar verwachten dat we omzien naar de mensen in onze omgeving. De gemeente kan niet alles.

Onze PvdA-wethouder en raadsleden in Bronckhorst hebben de afgelopen vier jaar belangrijke bijdrages geleverd aan een goed sociaal beleid. Onze PvdA-doelstellingen zijn daarbij steeds leidend geweest: Solidariteit, gelijke kansen voor iedereen en zorg voor elkaar.
De PvdA verdedigt dit ingezette beleid, zet dit voort -als u dat wilt- en verbetert dit als dit nodig is. Het Rijk gaat de komende jaren zeker bezuinigen. Maar van ons mag het welzijn van kwetsbare inwoners van Bronckhorst nooit een sluitpost van de begroting zijn. Het geld voor het sociaal domein blijft altijd bestemd voor het sociaal domein. Daarbij gaat er extra aandacht uit naar de meest kwetsbare Bronckhorstenaren: zij die zelf niet goed hulp kunnen vragen of zij die zorg weigeren, terwijl hulp juist erg nodig is.
De PvdA accepteert geen armoede. Armoede moet bestreden worden. Het aantal gezinnen dat in armoede leeft, blijft helaas hoog. Voor kinderen is armoede een ramp; zij verdienen altijd onze eerste aandacht. Ook jongeren, verslaafden en nieuwkomers zijn kwetsbaar; zij verdienen onze ondersteuning.
Wij willen iedereen aan werk helpen. Zolang dat niet te realiseren is, zal aanvullend beleid nodig zijn.

Meer over Zorg en Welzijn in ons uitgebreide verkiezingsprogramma