25 juni 2013 | Gemeentehuis Hengelo

Fractievergadering

De punten waarover in de vergadering op 11 juni gesproken werd komen nu terug voor besluitvorming. Besloten wordt welke standpunten worden ingenomen in de raad van 27 juni:
komen we nog met moties of amendementen?

  • Gemeentelijke bedrijventerreinen en het regionale bedrijventerrein aan de A18 bij Wehl
  • Euregionaal bedrijventerrein ’s Heerenberg
  • Aanpassing bestemmingsplannen: Kruisdijk Vorden: omzetting agrarische bestemming naar wonen (3 intramurale appartementen) Bronkhorst: drie bouwpercelen dreigen hun bestemming te verliezen
  • Recreatieschap Achterhoek en Liemers
  • De kleine scholen komen nog niet aan de orde in afwachting van een Integraal  Huisvestingsplan van de gemeente, wat eind 2013 verwacht wordt