De plannen voor 2019: Waarom de PvdA tegen stemde?

1 januari 2019

Op 17 december 2018 werden de plannen besproken van het college van B&W voor het komend jaar 2019.

Dit college van GBB, VVD en GL presenteerde haar ideeën, met het financiële plaatje, in de zogenaamde Programma-begroting .

Een paar moties en amendementen die wij inbrachten of steunden werden niet aangenomen: We vroegen het college wat geld te reserveren om tijdens verkavelingen gronden aan te kunnen kopen met hoge natuurwaarden. En we wilden dat B&W beleid gaat maken over kunst en cultuur. Een aantal moties haalden het wel: Bronckhorst wordt een Dementie-vriendelijke gemeente volgens de normen van Alzheimer Nederland. De gemeente gaat waken dat allerlei energie-besparende maatregelen niet alleen ten goede komt aan mensen met geld maar dat iedereen daar voordeel bij heeft. Tot slot: alle openbare ruimtes in Bronckhorst moeten, volgens het VN-verdrag, toegankelijk worden voor alle mensen met een beperking.

Maar de PvdA was de enige partij die niet instemde met de begroting voor 2019. Waarom deden we dat?

Voor de PvdA erg belangrijke zaken worden fors aangetast in de plannen van B&W.
Allereerst gaan er tonnen naar allerlei dure jongens zoals consultants en coaches. Wij begrijpen dat er, bijvoorbeeld bij de introductie van de omgevingswet, flink wat tijd en geld ingeruimd moet worden. De wethouders had echter geen begroting voor die inhuur. Hij vroeg een blanco check. Ook kon hij niet aangeven waar de expertise van de huidige ambtenaren te kort zou schieten. Wij kunnen dat niet accepteren. En, die tonnen zijn veel beter te besteden…

Wij maken ons grote zorgen over een ander belangrijk punt, het sociaal domein. Dat draait nu goed, maar er komen hogere kosten op ons af. Iedereen weet dat. De PvdA vroeg in een motie om daarvoor 5 ton opzij te zetten. Die 5 ton is overigens maar een klein deel van de te verwachten extra kosten. Maar de wethouder was tegen ons voorstel. Wat is zijn oplossing? Hij wil met innovaties, transities, analyses en andere mooi klinkende termen proberen de kosten te beperken, maar het zijn dus doodgewoon ordinaire bezuinigingen, die er in hakken bij onze meest kwetsbare inwoners. De wethouder suggereerde wekenlang dat onze inwoners vanaf 130% van het minimum-inkomen gebruik konden maken van allerlei regelingen (kwijtschelden van sommige belasting, ondersteuning bij sporten enz.). Maar, na tig keer vragen, op de valreep, een uur voor de stemming gaf hij dan toch toe: Nee, dat gaat niet gebeuren. B&W wil per regeling, per groep een bepaald percentage instellen. Hoe is nog volslagen onduidelijk. Wij maken ons grote zorgen voor de inwoners met een kleine beurs die nu en straks gebruik moeten maken van deze voorzieningen.

Naast de consultants-tonnen en de aantasting van het sociaal domein vindt de PvdA het programma vaag, onduidelijk, beleidsarm en niet concreet. Om deze drie redenen stemden wij tegen, vanuit onze overtuiging. Naar het bleek, als enige partij.

Luuk Preijde  commissielid fractie PvdA / Vice-fractievoorzitter