29 mei 2017

GLOEDVOL BETOOG ANNELIES BIJ PERSPECTIEFNOTA

Jaarlijks wordt in de gemeenteaard de perspectiefnota besproken.

 

 

Hier geeft B&W inzicht in de accenten voor de komende jaren.  Iedere fractie geeft in een paar
minuten een algemene reactie op dit stuk. Onze fractievoorzitter Annelies
Lichtenberg gaf 24 mei een kernachtig en gloedvol betoog met een visie op deze nota
waarbij de PvdA-waarden centraal stonden.

Zij concentreerde zich op de successen van  ons WMO-beleid van dit college.

Een tweede punt was de broodnodige voorzetting van  de armoede bestrijding.

Kijk zelf naar de opnames in de raad via Bronckhorst.nl > bestuur en organisatie >
gemeenteraad > live -en archiefuitzendingen of lees hier haar speech.

Mevrouw de voorzitter.

‘Eerlijk delen, gelijke kansen voor iedereen, een fatsoenlijk loon, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ zijn een aantal waarden, uitgangspunten van onze partij.

Deze waarden en uitgangspunten komen steeds terug in de wijze waarop we de beleidsvoorstellen van ons college toetsen.

Onze fractie is van mening dat het college een goede invulling aan deze waarden geeft. Ik wil u een aantal voorbeelden hiervan geven:

  • De afgelopen periode zijn de eigen bijdrage voor de WMO in onze gemeente verlaagd. We zijn de enige gemeente in de Achterhoek die dat heeft gedaan. De lage inkomens hebben hierbij een voordeel van 70%, de hoge inkomens 30%.
  • Als enige gemeente in de Achterhoek gaat onze gemeente de PGB voor de jeugd niet verlagen. Ook houden we een fatsoenlijk uurtarief voor de zorgmedewerkers die invulling aan het PGB geven, daar waar andere Achterhoekse gemeenten een korting op het uurtarief doorvoeren.
  • Bij het faillissement van TSN was Bronckhorst naast Berkelland de enige Achterhoekse gemeente die de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers hebben gegarandeerd;
  • Het tarief voor huishoudelijke hulp is in 2016 met 7% verhoogd en in 2017 met 2%.
  • De gemeente Bronckhorst houdt ook de komende tijd de bonnen voor huishoudelijke thuiszorg in stand. Dit is belangrijk voor de werkgelegenheid in de zorgsector. Ook hierbij is Bronckhorst waarschijnlijk uniek in de Achterhoek.
  • Onze gemeente kent een ruimhartig mantelzorg beleid, met € 100 en vrije bestedingsruimte zijn we constant de hoogste van de regio, we hebben een mantelzorg-verwendag, we kennen een ruimere toewijzing van mantelzorgwoningen en er loopt een wensenonderzoek voor verdere ondersteuning van deze groep.

De meeste van deze maatregelen zijn ook breed gedragen door onze gemeenteraad. Wij kunnen daar met elkaar trots op zijn.

De genoemde punten zijn feiten. Het schept een ander beeld dan sommige activisten van onze gemeente willen schetsen en onderscheidt ons op het sociale domein positief van de overige Achterhoekse gemeenten.

Wat ons betreft zijn de maatregelen geen luxe. Wat je ziet is een gemeente met mensen met een goed inkomen die vooral voor de ruimte en de rust naar ons komen.

Wie zich in de samenleving begeeft ziet ook een behoorlijke groep ouderen met een klein of geen pensioen, maar ook gezinnen of alleenstaande vrouwen met een zorgbehoeftig kind. Beiden hebben een grote behoefte aan zorg en veel kosten als gevolg van die zorg. Ze moeten echt op de kleintjes letten en een verlaging van de eigen bijdrages is voor hen essentieel. Ondersteuning van deze groepen kan ook de komende jaren versterkt worden.

We zien ook behoorlijk wat vrouwen die in de zorg werken en die jaar in jaar uit geconfronteerd zijn met verlaging van het uurtarief, onzekerheid over baanbehoud en steeds zwaardere takenpakketten omdat mensen langer thuis blijven wonen. Voor deze groep is het belangrijk dat de tarieven zeker niet verder verlaagd worden en een fatsoenlijk loon het perspectief blijft.

Ook in onze gemeenten hebben we volwassen en kinderen die in armoede leven. Daar zie je vaak maar weinig van. We hebben de afgelopen tijd aandacht gevraagd voor armoedebestrijding.

Vanuit de raad zijn er geluiden om armoedebestrijding te hernoemen naar “participatie”. Wij zijn daar niet voor. Armoedebestrijding is een naar woord, maar dat is armoede ook. Het gaat om veel meer dan participatie. Door armoede blijken je kansen minder gelijk te zijn dan die van anderen. Door armoede als kind heb je een grotere kans in armoede terecht te komen als je volwassen bent. Armoede leidt tot niet mee kunnen doen, maar vaak ook tot uitsluiting.

Uit onderzoek weten we dat het ingewikkeld is mensen structureel uit de armoede te krijgen. Ondersteunende maatregelen hebben niet altijd het gewenste effect. Wat ons betreft is dat geen reden op te houden met maatregelen, maar juist te zoeken naar maatregelen die de kansen voor mensen vergroten.

We zijn kritisch over het feit dat de invulling van het armoedebestrijdings-budget zo lang op zich laat wachten. We zijn positief over het gegeven dat daadwerkelijk in de praktijk wordt opgehaald waar de behoefte ligt. Met concrete situaties voor ogen, is de kans groter dat er gerichte maatregelen getroffen worden. Met maatwerk is er meer kans op succes, dat was in ieder geval de gedachte achter de decentralisatie.

Vanuit het geschetste perspectief zullen we voorstellen van het college de komende tijd blijven beoordelen.

Kortom, er is ook de komende jaren nog voldoende te doen om de wereld een beetje mooier te maken, ook in onze gemeente.