Door Johanna Bergervoet op 1 juni 2015

Nieuws uit de fractie

In de raadsvergadering van mei is regionale woonagenda vastgesteld.

Er is veel informatie verzameld over wonen, winkels en voorzieningen.

De conclusies zijn duidelijk.

Nieuwbouw in de gemeente zal tot 2025 minimaal zijn. Geprobeerd wordt om de paar woningen die we mogen bouwen op de goede plaats te krijgen, dus daar waar vraag is. Ook zal nadrukkelijk naar het type woning gekeken worden.

Voor wat betreft de winkels zal getracht worden regionaal een aantal beleidsregels op te stellen.

De gemeente zal veel energie moeten blijven steken in voorlichting aan de ouder wordende inwoners over hun woonsituatie.

In de fractie hebben we ook langdurig gesproken over de Boldiek. Het betreft twee voormalige agrarische bedrijven waar feesten en partijen worden gehouden en 3 recreatieappartementen illegaal zijn gebouwd. In 2012 heeft de raad een voorstel van het college afgewezen en opdracht gegeven met een nieuw voorstel te komen. Daar is de wethouder nu mee aan het werk. We hebben de wethouder meegegeven dat er van geluidsoverlast geen sprake mag zijn: maximaal 150 mensen op uitnodiging is dan akkoord. De voorgestelde maatregelen vinden we te kort schieten en niet te handhaven. Dat moet wat ons betreft beter, anders gaat het niet door. Ook de agrarische bestemming moet van beide percelen vervallen, zodat in de toekomst intensieve veehouderij niet meer mogelijk is.

Op 5 juni worden in de raad de jaarstukken 2014 en de perspectiefnota vastgesteld. De perspectiefnota vermeldt geen schokkende zaken. Bezuinigingen op dit moment niet nodig, er wordt een grotere bijdrage uit het gemeentefonds verwacht. Wat betreft de jaarstukken 2014: veel mensen snappen niet hoe het kan. En u? Verwacht werd een tekort van bijna 7 ton, en nu hebben we een overschot van 5.500.000 euro. Dit is een eenmalig overschot. Belangrijke meevallers zijn zaken die gepland waren voor 2014 maar nu pas in 2015 uitgevoerd worden: bijvoorbeeld het centrumplan Vorden brengt nu even ruim 8 ton voordeel, evenals 2 ton voordeel in Hummelo, waar het project huiskamer Hummelo is doorgeschoven. Zo ook het project duurzaamheid bedrijventerrein: voordeel 6,5 ton. Van het recreatieschap is 5 ton ontvangen als afkoop. Daarvoor moet de gemeente in de toekomst zelf de fietspaden onderhouden. Snapt u het verband? Verder kon de voorziening voor het onderhoud gemeentelijke gebouwen grotendeels vervallen: we hebben immers geen zwembaden en scholen meer, dat betekent nog eens 1,4 miljoen voordeel. Dan nog een voordeel op de uitvoering van de WMO, we hadden daarvoor al middelen gereserveerd, en we kregen nog aantal kleinere meevallers, in totaal 1,5 miljoen . Daarnaast nog een aantal kleinere mee- en tegenvallers, alles bij elkaar 5,5 miljoen.

Begrijpt u het nog allemaal? En wat doet Bronckhorst met die miljoenen?

(Als onze penningmeester zo goochelt met getallen, mee- en tegenvallers, verkeerde reserveringen en het niet uitvoeren van wat gepland was, had PvdA Bronckhorst zo maar een ton over voor een feestje of voor een heel goed doel).

Maar we kijken al weer naar de toekomst:

Komende maand komen op de agenda de begroting van de Regio Achterhoek, de begroting en de jaarstukken van de Omgevingsdienst Achterhoek en het nieuwe model Raad van Toezicht IJsselgraaf.

Johanna Bergervoet

Johanna Bergervoet

Geboren in het buurtschap Wolfersveen, ben ik na mijn trouwen verhuisd naar het dorp Zelhem. Daar woon ik nog steeds met veel plezier. Onze kinderen zijn inmiddels volwassen en “uitgevlogen”. Ik werk drie dagen in de week als groepsleerkracht in het basisonderwijs in Doetinchem. Het raadswerk doe ik al veel jaren. De “traditionele” PvdA-waarden gelden

Meer over Johanna Bergervoet